Kru Yo

Home > Kru Yo

วิชาที่สอน : โยคะ

ประสบการณ์ : ครูโยมีประสบการณ์ในการสอนโยคะ 3 ปี ผ่านการอบรมครูโยคะ Hot Yoga Teacher Training 200 Hours และ Advanced Yoga Teacher Training 40 Hours จาก สถาบัน Satit Yoga

คติประจำใจ : Be Present

IG : yosoyosa