Kru Palm

Home > Kru Palm

ครูปาล์ม

วิชาที่สอน : โยคะ

ประสบการณ์ : ครูปาล์มมีประสบการณ์ในการฝึกโยคะ 12 ปี และมีประสบการณ์ในการสอนโยคะอีก 5 ปี

คติประจำใจ : Selfless is Healthcare