Kru Muji

Home > Kru Muji

วิชาที่สอน : โยคะ

ประสบการณ์ : ครูมุจิมีประสบการณ์ในการสอนโยคะ 5 ปี ผ่านการอบรมครูโยคะ Hatha Vinyasa Yoga 200 Hours จากสถาบันสีวลีโยคะ และ Hot Yoga Teacher Training 200 Hours จาก Absolute Yoga

IG : mujirarat