Kru Mon

Home > Kru Mon

ครูมน

วิชาที่สอน : โยคะ

ประสบการณ์ : ครูมนมีประสบการณ์ในการสอนโยคะ 5 ปี และผ่านการอบรม Hatha Vinyasa RYS 200 Hours และ WYA 200 Hours

คติประจำใจ : ให้อภัยตัวเองทุกครั้งที่ผิดพลาด และเริ่มต้นใหม่