Kru Birth

Home > Kru Birth

ครูเบิร์ด

วิชาที่สอน : Zumba

ประสบการณ์ : ครูเบิร์ดมีประสบการณ์ในการสอนเต้น Zumba มา 3 ปี ได้รับการอบรมจาก Zes Carolina Arias ประกาศนียบัตรสอนเต้นแอโรบิก ตั้งแต่ายุ 14-34 ปี

คติประจำใจ : คิดบวก และเพิ่มพลังบวกให้ชีวิตอยู่ตลอดเวลา